محمد رضا نوازنی

مدیر عامل
ایمیل: example@mail
Brief info

کارشناس ارشد مهندسی برق
دانشجو دکتری برق

ارتباط با مدیریت